Environmentálne správanie sa dnes dotýka každého jednotlivca, spoločenstva, ako aj riadiacich a výrobných organizácií. S cieľom zapojiť do tohto procesu každého jednotlivca spoločnosti pristupujú k certifikácii systémov manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001. Systém poskytuje pravidlá a postupy pre ochranu ŽP v súlade s  dodržiavaním právnych a legislatívnych požiadaviek. Súčasne analyzuje riziká v environmentálnom správaní z hľadiska dopadov na životné prostredie.  Cieľom je neustále znižovanie nepriaznivých environmentálnych dopadov na ŽP, monitoring kritických oblastí, ktoré majú vplyv na životné prostredie a prevencia.

Certifikácia podľa normy ISO 14001 je určená všetkým organizáciám, ktoré chcú aktívne prispieť  k zlepšovaniu environmentu a k prevencii v oblasti, v ktorej pôsobia.

O certifikáciu môžu požiadať všetky organizácie pôsobiace vo všetkých odvetviach hospodárstva, bez ohľadu na ich typ, veľkosť alebo oblasť, v ktorej pôsobia,  a to:

  • vo výrobnom sektore
  • v sektore služieb