Certifikácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 je dnes najčastejšou používanou certifikačnou normou z oblasti systémov manažérstva. Cieľom organizácií, ktoré sa rozhodnú aplikovať do svojich postupov uvedenú normu a následne certifikovať svoj systém manažérstva, je trvalo preukazovať, poskytovať, vyrábať a dodávať svoje produkty (výrobky alebo služby) v požadovanej kvalite, množstve, čase, v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami a pri dosahovaní efektívnosti svojich procesov. Súčasne systém kladie dôraz na znižovanie rizík a predchádzanie ich vzniku.

Certifikácia podľa normy ISO 9001 zapája do tohto procesu všetkých zamestnancov, externých pracovníkov, subdodávateľov, pričom každý pracovník má svoju osobnú zainteresovanosť na neustálom zlepšovaní systému manažérstva.

Certifikácia je určená všetkým organizáciám pôsobiacim  vo všetkých odvetviach hospodárstva, bez ohľadu na ich typ, veľkosť alebo oblasť, v ktorej pôsobia,  a to:

  • vo výrobnom sektore
  • v sektore služieb