– Certifikačný / recertifikačný audit

  • Klient vyplní žiadosť o certifikáciu. Po jej preskúmaní a kladnom vyhodnotení je s klientom uzatvorená zmluva.
  • Je menovaný audítorský tím. Ten následne vykoná audit dokumentácie klienta.
  • Audítorský tím vykoná audit I.etapy so zameraním na posúdenie lokality, rozsahu systému manažérstva, procesov a sídel klienta, interné audity a preskúmanie manažmentom. Z auditu I. etapy je vypracovaná správa.
  • Následne je vypracovaný plán auditu II.etapy. Po jeho vykonaní je z auditu spracovaná správa.
  • Následne je vydané rozhodnutie o udelení certifikátu klientovi.

– Dozorné audity

Sú vykonávané 1× ročne počas platnosti certifikátu.