Súčasťou nami ponúkaných služieb je zabezpečenie komplexného poradenstva pri implementácii požiadaviek pre vybrané systémy manažérstva /ISO 9001, 14001, 45001, 27001, iné/. Proces implementácie nastavíme podľa stavu pripravenosti spoločnosti na implementáciu, resp. celú implementáciu pripravíme. Zavedenie požiadaviek normy do praxe spoločnosti umožní následne úspešnú certifikáciu, a tým výhody s ňou spojené.

PREČO ZAVIESŤ SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA VO FIRME? ČO JEJ TO PRINESIE ?

 • Zlepšenie postavenia na trhu v sektore podnikania – zvýšenie konkurencieschopnosti
 • Minimalizácia nákladov na nekvalitu
 • Analyzovanie a zvládanie rizík a príležitostí
 • Plnenie podmienok certifikácie vo verejných obstarávaniach
 • Skvalitnenie činnosti vlastnej prevádzky prostredníctvom nastavenia procesov a činností
 • Nastavenie cieľov a monitorovanie ich plnenia
 • Analýza a zvládanie rizík pre firmu
 • Meranie a monitoring procesov a ich výkonnosti (analýza údajov)
 • Riadenie firmy prostredníctvom jednotnej štandardizovanej dokumentácie
 • Analýza funkčnosti procesov prostredníctvom interných auditov.

V ČOM SPOČÍVA IMPLEMENTÁCIA ?

 • Vstupná analýza existujúcich procesov
 • Definovanie požiadaviek normy
 • Zdokumentovanie postupov
 • Vypracovanie štruktúry dokumentácie systému manažérstva
 • Zaškolenie pracovníka povereného riadením systému manažérstva
 • Zavedenie požiadaviek do praxe
 • Posúdenie stavu pripravenosti na certifikáciu
 • Vystupovanie pred certifikačným orgánom v procese certifikácie
 • Riadenie firmy prostredníctvom jednotnej štandardizovanej dokumentácie
 • Analýza funkčnosti procesov prostredníctvom interných auditov.

V zmysle požiadaviek akreditačnej normy nie je možné  u jedného klienta vykonať poradenstvo v oblasti implementácie ISO noriem a súčasne certifikáciu tou istou spoločnosťou.