S neustále sa zvyšujúcimi nárokmi na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri výkone rôznych povolaní rastú v rámci globalizácie trhu aj nároky na sledovanie a monitorovanie rizík spojených s BOZP. Certifikáciou podľa normy ISO 45001 je možné tieto riziká eliminovať a predchádzať tak možným nežiadúcim dopadom v súvislosti s úrazovosťou na pracovisku a  vytvárať tým bezpečné pracovné prostredie na pracovisku.

O certifikáciu systém manažérstva BOZP môžu požiadať všetky organizácie pôsobiace vo všetkých odvetviach hospodárstva, bez ohľadu na ich typ, veľkosť alebo oblasť, v ktorej pôsobia,  a to:

  • vo výrobnom sektore
  • v sektore služieb