• Certifikačný orgán MSQcert s.r.o. je nestranný a nezávislý od iných spoločností, jednotlivé činnosti sú vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi
  • Vedenie certifikačného orgánu pre certifikáciu systémov manažérstva, spoločnosti MSQcert s.r.o. zodpovedajú za výkon a priebeh procesu certifikácie, pričom majú právo pre samostatné rozhodovanie
  • Zaväzujeme sa zaviesť, udržiavať a neustále zlepšovať systém manažérstva a jeho efektívnosť v zmysle akreditačných požiadaviek
  • Zaväzujeme sa zabezpečiť dôvernosť informácií získaných počas certifikačných činností o klientovi
  • Odmeňovanie pracovníkov vykonávajúcich certifikačné činnosti je nezávislé od počtu vykonaných auditov, ani od ich samotných výsledkov
  • Pracovníci certifikačného orgánu sú oboznámení s Príručkou kvality, ako aj dokumentáciou nižšej úrovne, potrebnej pre zabezpečenie činnosti a chodu certifikačného orgánu
  • Vedenie spoločnosti certifikačného orgánu vytvárajú a  garantujú podmienky pre činnosť certifikačného orgánu prostredníctvom zabezpečenia technických, personálnych, materiálnych, organizačných a finančných podmienok v súlade s požiadavkami normy  ISO/IEC 17021-1: 2015, ISO/IEC  17021-2 a ISO/IEC 17021-3 právnymi a legislatívnymi požiadavkami
  • Prostredníctvom vypracovanej stratégie a politiky, procesu rozhodovania o certifikácii a samotného hodnotenia, zachováme nestrannosť a nezávislosť certifikačného orgánu
  • Na pracovníkov certifikačného orgánu nie sú vyvíjané žiadne tlaky, ktoré by mohli negatívne vplývať na proces ich rozhodovania v procese certifikácie klienta, a tým narušiť dôveru v ich kompetentnosť a nestrannosť