ISO 22000 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín

V súčasnom období je veľký dôraz kladený na bezpečnosť potravín, materiálov a obalov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami. Uvedená norma popisuje požiadavky na dosiahnutie určitých štandardov v oblasti potravinárskeho priemyslu a priemyslu dodávajúceho komponenty pre tento priemysel s cieľom zabezpečiť ich bezpečnosť pre zdravie spotrebiteľa. Prostredníctvom definovania a sledovania kritických oblastí, monitorovania a eliminovania škodcov, dodržiavania zón vo výrobnej a nevýrobnej oblasti firmy, pravidelného školenia personálu je možné zabezpečiť dôveryhodnosť spoločnosti v oblasti potravinárskeho priemyslu.

O certifikáciu systém manažérstva bezpečnosti potravín môžu požiadať všetky organizácie pôsobiace vo všetkých odvetviach hospodárstva, bez ohľadu na ich typ, veľkosť alebo oblasť, v ktorej pôsobia,  a to:

  • vo výrobnom sektore
  • v sektore služieb

ISO 37001 Systém manažérstva proti korupcii

Korupcia je jeden z hlavných negatívnych faktorov, ktorá ovplyvňuje dôveryhodnosť partnera v obchodnom a spoločenskom postavení. Negatívne je vnímaná širokou verejnosťou a preto uvedená norma poskytuje priestor pre eliminovanie negatívnych javov a vytvára prostredie  pre kritickú analýzu aktuálnej situácie klienta s cieľom aplikovať do svojho systému protikorupčné opatrenia prostredníctvom protikorupčnej politiky, stratégií, programov, identifikovaním korupčných rizík a  definovaním vhodných opatrení, kontrolných a preventívnych mechanizmov.

O certifikáciu systém manažérstva proti korupcii môžu požiadať všetky organizácie pôsobiace vo všetkých odvetviach hospodárstva, bez ohľadu na ich typ, veľkosť alebo oblasť, v ktorej pôsobia,  a to:

  • vo výrobnom sektore
  • v sektore služieb