Ochranná známka MSQcert je zapísaná do registra ochranných známok Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa §33 ods. 1, zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach pod číslami zápisov 256319 a 256320.“

– Klient môže:

  • používať certifikačnú značku pri odkazoch na svoj certifikačný stav v komunikačných prostriedkoch (napr. web, príručky kvality, inzeráty, ďalšie dokumenty) a musí konať v súlade s požiadavkami certifikačného orgánu (CO) na používanie certifikačnej značky.

– Klient musí:

  • Upraviť všetky informačné a propagačné materiály, ak sa mu zúži rozsah certifikačných noriem.
  • Ak má klient viac prevádzok, certifikačná značka môže byť používaná iba na tých prevádzkach, kde bol vykonaný proces certifikácie.
  • Po zrušení certifikácie prestať používať všetky informačné a propagačné materiály, ktoré obsahujú odkaz na certifikáciu.

– Klient nesmie:

  • Robiť zavádzajúce vyhlásenia o svojej certifikácii.
  • Používať certifikačný dokument alebo jeho časť za­vádzajúcim spôsobom.
  • Použiť odkaz na certifikáciu svojho systému manažérstva takým spôsobom, že CO by sa pokladal za orgán certifikujúci výrobky alebo proces (vrátane služby).
  • Naznačovať, že certifikácia sa týka činnos­tí, ktoré sú mimo rozsahu certifikácie.
  • Využívať svoju certifikáciu spôsobom, ktorý by CO spôsobil stratu dobrého mena alebo dôvery verejnosti.
  • Nie je dovolené, aby certifikačná značka bola akýmkoľvek spôsobom upravovaná, aby bol menený jej tvar a proporcie, menené jej farby alebo aby boli použité iba niektoré jej časti. Certifikačná značka môže byť použitá vo farebnom vyhotovení tak, ako bola klientovi zaslaná alebo v ČB vyhotovení.