POTREBUJETE VYPRACOVAŤ UVEDENÉ DOKUMENTY?

  • Etický kódex spoločnosti / dodávateľa/ zákazníka
  • Protikorupčný program
  • Férové obchodné praktiky
  • Politika trvalo udržateľného hospodárenia
  • EMAS (Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit)
  • Environmentálne vyhlásenie

V zmysle požiadaviek akreditačnej normy nie je možné  u jedného klienta vykonať poradenstvo v oblasti implementácie ISO noriem a súčasne certifikáciu tou istou spoločnosťou.