Spoločnosť MSQcert ponúka svojím klientom, resp. záujemcom o školenie široké spektrum vzdelávacích akcií. Sú zamerané na rôzne oblasti systémov manažérstva a ich cieľom je výklad požiadaviek jednotlivých štandardov. Školenia sú aplikovateľné pre všetky typy organizácií bez ohľad na zameranie, resp. typ ponúkaných produktov/ služieb.

PREHĽAD PONÚKANÝCH ŠKOLENÍ

 • ISO 9001Systémy manažérstva kvality
 • ISO 14001Systémy manažérstva environmentu
 • ISO 45001Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • ISO/IEC 27001Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky
 • ISO 19011Auditovanie systémov manažérstva / Interný audítor/ Preškolenie
 • ISO 22000Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca
 • Integrovaný systém manažérstvaPožiadavky na systémy manažérstva implementované ako integrovaný systém manažérstva (napr. ISO 9001 + ISO 14001, ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001, ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 + ISO 27001, resp. iné)

KOMU SÚ ŠKOLENIA URČENÉ

Pracovníkom stredného a vyššieho manažmentu / manažérom kvality / adeptom na interných audítorov/ iným technickým pracovníkom/, ktorí sa zúčastňujú vo svojej organizácii procesov plánovania, realizácie, kontroly alebo štandardizácie procesov (PDCA cyklus), alebo ich priameho riadenia.  Školenia slúžia na porozumenie  základných požiadaviek jednotlivých štandardov tak, aby im to umožnilo aplikáciu vo svojich procesoch.

 • Termíny a cenaTermíny školení ako aj cenové podmienky sú dohodnuté individuálne vždy priamo s klientom.
 • Miesto školeniaŠkolenie vykonávame v priestoroch klienta, resp. v sídle MSQcert, v závislosti od požiadavky klienta.
 • Študijné materiálySúčasťou školenia sú školiace materiály, ktoré obdrží každý účastník vzdelávacej akcie.
 • Osvedčenie o absolvovaníKaždý účastník obdrží osvedčenie o absolvovaní vystavené na jeho meno.
 • Forma školeníŠkolenia prebiehajú interaktívnou formou, t.j. každý účastník môže priamo počas školenia klásť otázky k prezentovanej téme. Školenie je možné zamerať priamo na problémové oblasti, ktoré vopred definuje sám klient.